Kosetsu (2018)

Kosetsu = snowfall.

Tokyo in January 2018.